დეტალური ინფორმაცია

N750
დასახელებასსიპ - „სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო“ აცხადებს კონკურსს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის მიზნით
შემსყიდველისახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო
საიდინტიფიკაციო კოდი202307404
გამოცხადების თარიღი29-04-2013 11:00
წინადადების მიღება იწყება13-05-2013
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n750


შედეგები / ცვლილებები

N750-1
დამატების თარიღი14-05-2013 16:54
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n750_02
contest_n750_03
contest_n750_04
contest_n750_05
contest_n750_06
contest_n750_07
contest_n750_08
contest_n750_09
contest_n750_10
contest_n750_11
contest_n750_12
contest_n750_13
contest_n750_14
contest_n750_15
contest_n750_16


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 29-04-2013 11:00
წინადადებების მიღება დაწყებულია 13-05-2013 10:35
გამარჯვებული გამოვლენილია 15-05-2013 11:51