დეტალური ინფორმაცია

N842
დასახელებაჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა აცხადებს კონკურსს არქიტექტურულ და საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველიჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი242008705
გამოცხადების თარიღი02-07-2013 13:38
წინადადების მიღება იწყება03-07-2013
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n842
contest_n842_02
contest_n842_03


შედეგები / ცვლილებები

N842-1
დამატების თარიღი01-08-2013 17:54
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n842_04
contest_n842_05
contest_n842_06
contest_n842_07
contest_n842_08
contest_n842_09
contest_n842_10
contest_n842_11
contest_n842_12
contest_n842_13
contest_n842_14
contest_n842_15
contest_n842_16
contest_n842_17
contest_n842_18
contest_n842_19
contest_n842_20
contest_n842_21


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 02-07-2013 13:38
გამარჯვებული გამოვლენილია 01-08-2013 18:00