დეტალური ინფორმაცია

N1030
დასახელებაააიპ „ქ. თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო“ აცხადებს კონკურსს ქ. თბილისში განსათავსებელი საბავშვო ბაგა-ბაღების შენობების სამშენებლო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვაზე.
შემსყიდველითბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო
საიდინტიფიკაციო კოდი404905475
გამოცხადების თარიღი21-11-2013 12:16
წინადადების მიღება იწყება21-11-2013
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1030


შედეგები / ცვლილებები

N1030-1
დამატების თარიღი13-02-2014 11:02
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1030_02
contest_n1030_03
contest_n1030_04
contest_n1030_05
contest_n1030_06
contest_n1030_07
contest_n1030_08
contest_n1030_09
contest_n1030_10
contest_n1030_11


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 21-11-2013 12:16
წინადადებების მიღება დაწყებულია 21-11-2013 12:17
გამარჯვებული გამოვლენილია 13-02-2014 11:03