დეტალური ინფორმაცია

N1345
დასახელებაააიპ ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის თბილისი 2015-ს საორგანიზაციო კომიტეტი (იურ. მისამართი: ქ.თბილისი, ივ. მაჩაბლის ქ. #11. ს/ნ 404404211. ტელ: 2 72 22 72) აცხადებს კონკურსს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის მიზნით და იწვევს კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერესებულ პირს.
შემსყიდველია(ა)იპ ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის თბილისი 2015- ს საორგანიზაციო კომიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი404404211
გამოცხადების თარიღი15-09-2014 16:40
წინადადების მიღება იწყება25-09-2014
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1345
contest_n1345_02
contest_n1345_03
contest_n1345_04
contest_n1345_05
contest_n1345_06
contest_n1345_07
contest_n1345_08
contest_n1345_09
contest_n1345_10
contest_n1345_11
contest_n1345_12
contest_n1345_13
contest_n1345_14
contest_n1345_15
contest_n1345_16
contest_n1345_17
contest_n1345_18


შედეგები / ცვლილებები

N1345-1
დამატების თარიღი13-10-2014 15:28
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1345_19
contest_n1345_20
contest_n1345_21
contest_n1345_22


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 15-09-2014 16:40
გამარჯვებული გამოვლენილია 13-10-2014 15:29