დეტალური ინფორმაცია

N1302
დასახელებასაჯარო სამართლის იურიდიული პირი – საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოაცხადებს კონკურსს არქიტექტურულ და საპროექტო მომსახურების სახელწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველისაზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო
საიდინტიფიკაციო კოდი245631632
გამოცხადების თარიღი17-07-2014 15:54
წინადადების მიღება იწყება18-07-2014
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1302


შედეგები / ცვლილებები

N1302-1
დამატების თარიღი22-08-2014 16:46
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1302_02
contest_n1302_03
contest_n1302_04
contest_n1302_05
contest_n1302_06
contest_n1302_07
contest_n1302_08
contest_n1302_09
contest_n1302_10
contest_n1302_11
contest_n1302_12
contest_n1302_13
contest_n1302_14
contest_n1302_15
contest_n1302_16
contest_n1302_17
contest_n1302_18
contest_n1302_19
contest_n1302_20
contest_n1302_21
contest_n1302_22
contest_n1302_23
contest_n1302_24
contest_n1302_25
contest_n1302_26
contest_n1302_27
contest_n1302_28
contest_n1302_29
contest_n1302_30
contest_n1302_31
contest_n1302_32
contest_n1302_33
contest_n1302_34
contest_n1302_35
contest_n1302_36
contest_n1302_37
contest_n1302_38
contest_n1302_39
contest_n1302_40
contest_n1302_41
contest_n1302_42
contest_n1302_43
contest_n1302_44
contest_n1302_45
contest_n1302_46
contest_n1302_47
contest_n1302_48
contest_n1302_49
contest_n1302_50
contest_n1302_51
contest_n1302_52
contest_n1302_53
contest_n1302_54


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 17-07-2014 15:54
გამარჯვებული გამოვლენილია 25-08-2014 15:05