დეტალური ინფორმაცია

N1534
დასახელებაა(ა)იპ „ბათუმის განვითარების ფონდი“ აცხადებს კონკურსს ძველი ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული საცხოვრებელი სახლების სადარბაზო კარების დიზაინისა და საპროექტო- სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის - მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე და იწვევს კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერესებულ პირს.
შემსყიდველია(ა)იპ „ბათუმის განვითარების ფონდი“
საიდინტიფიკაციო კოდი245603529
გამოცხადების თარიღი12-03-2015 12:02
წინადადების მიღება იწყება30-03-2015
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1534
contest_n1534_02
contest_n1534_03
contest_n1534_04
contest_n1534_05
contest_n1534_06


შედეგები / ცვლილებები

N1534-1
დამატების თარიღი20-04-2015 10:06
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1534_07
contest_n1534_08
contest_n1534_09
contest_n1534_10
contest_n1534_11
contest_n1534_12
contest_n1534_13
contest_n1534_14
contest_n1534_15
contest_n1534_16
contest_n1534_17
contest_n1534_18
contest_n1534_19
contest_n1534_20
contest_n1534_21
contest_n1534_22
contest_n1534_23
contest_n1534_24
contest_n1534_25
contest_n1534_26
contest_n1534_27
contest_n1534_28
contest_n1534_29
contest_n1534_30
contest_n1534_31
contest_n1534_32
contest_n1534_33
contest_n1534_34
contest_n1534_35
contest_n1534_36
contest_n1534_37
contest_n1534_38
contest_n1534_39
contest_n1534_40
contest_n1534_41
contest_n1534_42
contest_n1534_43
contest_n1534_44
contest_n1534_45
contest_n1534_46
contest_n1534_47
contest_n1534_48
contest_n1534_49
contest_n1534_50
contest_n1534_51
contest_n1534_52
contest_n1534_53
contest_n1534_54
contest_n1534_55
contest_n1534_56
contest_n1534_57


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 12-03-2015 12:02
გამარჯვებული გამოვლენილია 20-04-2015 10:06