დეტალური ინფორმაცია

N1443
დასახელებააჭარის ა.რ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო (მის: ქ. ბათუმი მ. კომახიძის ქუჩა №119) აჭარის ა.რ რესპუბლიკური ბიუჯეტის სახსრებით აცხადებს კონკურსს ქ. ბათუმში, ლეონიძის ქ. №15-ში მდებარე (ს.კ. 05.25.12.005) მიწის ნაკვეთზე 20000 მაყურებელზე გათვლილი სტადიონის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე და იწვევს კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერესებულ პირს.
შემსყიდველიაჭარის ა.რ. ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო
საიდინტიფიკაციო კოდი245429200
გამოცხადების თარიღი05-01-2015 09:13
წინადადების მიღება იწყება04-03-2015
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1443
contest_n1443_02


შედეგები / ცვლილებები

N1443-1
დამატების თარიღი16-01-2015 13:33
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1443_03
contest_n1443_04
contest_n1443_05
contest_n1443_06
contest_n1443_07
contest_n1443_08
contest_n1443_09
contest_n1443_10
contest_n1443_11
contest_n1443_12
contest_n1443_13
contest_n1443_14
contest_n1443_15
contest_n1443_16
contest_n1443_17
contest_n1443_18
contest_n1443_19
contest_n1443_20
contest_n1443_21
contest_n1443_22
contest_n1443_23
contest_n1443_24
contest_n1443_25
contest_n1443_26
contest_n1443_27
contest_n1443_28
contest_n1443_29
contest_n1443_30
contest_n1443_31
contest_n1443_32
contest_n1443_33
contest_n1443_34
contest_n1443_35
contest_n1443_36
contest_n1443_37
contest_n1443_38
contest_n1443_39
contest_n1443_40
contest_n1443_41
contest_n1443_42
contest_n1443_43
contest_n1443_44
contest_n1443_45
contest_n1443_46
contest_n1443_47
contest_n1443_48
contest_n1443_49
contest_n1443_50
contest_n1443_51
contest_n1443_52
contest_n1443_53
contest_n1443_54
contest_n1443_55
contest_n1443_56
contest_n1443_57


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 05-01-2015 09:13
გამარჯვებული გამოვლენილია 24-03-2015 19:08